Ontbinding /
herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht
om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de
dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het
goed fysiek in bezit krijgt.

Om het
herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Margaritha Kleding & Meer (adres:
Oosterburen 20-1 8891 GC terschelling, midsland telefoon: 0612448253) via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de
hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent
hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere
duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via
onze website https://margarithakleding.nl/formulier-herroeping.
Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een
duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van
uw herroeping sturen.Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw
mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden
voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst
herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten
gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden
goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14
dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als
waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling
geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling
tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de
goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de
goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld,
aan ons of aan … [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die
door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of
te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de
termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van
de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de
waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de
goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking
van de goederen vast te stellen.